Jak się zapisać?

Dołącz do Socios: krok po kroku

Procedura przyjmowania członków

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ilekroć w niniejszej Procedurze mowa jest o:

 1. Stowarzyszeniu – rozumie się przez to stowarzyszenie kibiców „Socios Górnik”
 2. Członku(ach) Stowarzyszenia – rozumie się członka(ów) zwyczajnego, będącego osobą fizyczną
 3. Deklaracji Członkowskiej – rozumie się przez to dokument – „deklaracja zgłoszenia członkostwa w Stowarzyszeniu Socios Górnik”
 4. Kandydacie na członka – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem iż osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
 1. SKŁADANIE DEKLARACJI CZŁONKOWSKICH
 1. Osoba fizyczna, która ukończyła 16-cie lat może zostać Członkiem Stowarzyszenia. Celem przystąpienia do Stowarzyszenia obowiązana jest do wypełnienia i podpisania Deklaracji Członkowskiej.
 2. Deklaracja Członkowska musi zostać dostarczona przez Kandydata na członka do siedziby Stowarzyszenia, względnie w innym miejscu w którym Stowarzyszenie działa lub przeprowadza swoje akcje wynikające z realizacji celów statutowych.

 3. Zarząd Stowarzyszenia obowiązany jest do rozpatrzenia każdej deklaracji członkowskiej jaka do niego wpływa, bez względu na miejsce i formę jej doręczenia.

 4. Deklarację Członkowską może również wypełnić cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. PRZYJĘCIE CZŁONKÓW PRZEZ ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 1. Zarząd podczas każdorazowego posiedzenia podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia zgłoszeń dokonywanych pomiędzy kolejnymi posiedzeniami Zarządu.

 2. Podjęta uchwała o przyznaniu członkostwa w Stowarzyszeniu może być podjęta w sposób zbiorczy, tj. obejmujący więcej niż jednego Kandydata na członka i nie wymaga ona uzasadnienia.

 3. Decyzja odmowna wydawana jest w formie indywidualnej uchwały wymagającej uzasadnienia i w formie odpisu przesyłana będzie Kandydatowi, którego dotyczy (lub doręczona mu w inny, potwierdzony przez niego sposób). Od decyzji odmawiającej przyznania Członkostwa w Stowarzyszeniu Socios Górnik przysługuje Kandydatowi na członka prawa do odwołania w terminie 14 dni. Odwołanie kierowane jest do Zgromadzenia Członków, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na kolejnym swoim posiedzeniu, bez konieczności zwoływania Zgromadzenia do każdoczesnego rozpatrywania indywidualnych odwołań.

 4. Po uzyskaniu członkostwa w Stowarzyszeniu Członek ma obowiązek uiścić opłatę członkowską w wybranej przez siebie formie – miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej wg obowiązującej stawki ustalanej przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. KARTA CZŁONKOWSKA
 1. Każdy z Członków Stowarzyszenia otrzymuje kartę członkowską, za której wyrobienie może zostać pobrana opłata manipulacyjna. Karta Członkowska jest imienna, zawiera przypisany jej numer oraz może być, za zgodą Członka opatrzona jego wizerunkiem w formie zdjęcia. W wypadku gdy członek Stowarzyszenia wyrazi wolę wyrobienia kary członkowskiej ze swoim wizerunkiem, zobowiązany jest do nadesłania w formie elektronicznej pliku zdjęciowego. Za nadesłany plik zdjęciowy i zawarty w nim wizerunek pełną odpowiedzialność ponosi Członek Stowarzyszenia, który go przesłał.

 2. Wraz z uzyskaniem Członkostwa w Stowarzyszeniu Członek dokonuje także wyboru przysługującej mu Karty Członkowskiej, z zastrzeżeniem, że karta podstawowa jest nieodpłatna i związana jest z obowiązkiem uiszczania Składki Członkowskiej. Pozostałe rodzaje Kart, zgodnie z uchwała zarządu mogą wiązać się z koniecznością zadeklarowania dodatkowych wpłat, poza wpłatą składki członkowskiej.

 3. Deklarowanie wpłat w wysokości wyższej niż składka członkowska nie jest obowiązkowe oraz nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi uprawnieniami Członkowskimi określonymi Statutem Stowarzyszenia lub ustawą – prawo o stowarzyszeniach.

 4. Rodzaje Kart Członkowskich, wysokość ewentualnych dodatkowych opłat z tytułu ich posiadania określone zostaną w formie uchwały przez Zarząd Stowarzyszenia.

 1. CZŁONKOWIE WSPIERAJĄCY
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową, lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, działająca w Stowarzyszeniu osobiście (w wypadku osoby fizycznej) lub poprzez swojego przedstawiciela (osoba prawna).

 2. Przyjęcie nowych członków wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały podjętej nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia pisemnej deklaracji, w której określona jest forma deklarowanej pomocy na rzecz Stowarzyszenia.

 3. Forma i treść deklaracji wsparcia Stowarzyszenia opracowywana będzie każdorazowo przez Członka Wspierającego w oparciu o deklarację Członkowską opatrzoną stosownym zapisem „Członek Wspierający”.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA

Prawa i obowiązki Członka Stowarzyszenia oraz sposób ustania Członkostwa oraz ewentualnego wykluczenia ze Stowarzyszenia określa Statut, a w sprawach w nim nieuregulowanych stosowne przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.[/su_spoiler]

Masz firmę? Kibicujesz Górnikowi?
Zostań Członkiem Wspierającym!

Po pierwsze pobierz deklarację zgłoszeniową (dostępne są dwa rodzaj więc, wybierz odpowiednią dla Twojej działalności) i wypełnij ją. Podpisaną deklarację wyślij na nasz adres. Po jej otrzymaniu nasz dział marketingu skontaktuje się z Tobą osobiście. Umówimy się na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie i ustalimy szczegółowe warunki naszej współpracy. Jako członek wspierający otrzymasz od nas kartę członkowską, certyfikat potwierdzający udział w stowarzyszeniu oraz komplet naklejek, które będziesz mógł umieścić w miejscu dobrze widocznym dla Twoich potencjalnych klientów. Informacja o każdym członku wspierającym (wraz z odnośnikiem do jego strony www) będzie na stałe umieszczona na naszej witrynie z adnotacją jakiego rodzaju jest partnerem (Silver, Gold, Platinum) i czym się zajmuje.  Informacja o Tobie trafi również do innych naszych Członków wspierających. Może nawiążecie współpracę na korzystnych dla obu stron warunkach?

Nie masz jeszcze 16 lat? I tak możesz do nas dołączyć i otrzymać kartę “Bajtel”

Nasze stowarzyszenie pragnie skupiać ludzi w różnym wieku, więc pamiętamy o najmłodszych fanach Górnika. Jeśli nie masz ukończone 16 lat lub jesteś rodzicem i chciałbyś zapisać do nas swoją pociechę – nie ma żadnych przeciwwskazań. Wypełnij deklarację i zaznacz na niej odpowiedni rodzaj karty (w tym przypadku Bajtel).Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz w Tabeli opłat nr 2 lub nr 4, jeśli mieszkasz gdzieś daleko od naszego kraju. Następnie złóż na niej podpis za swoją pociechę i poproś o to samo swojego współmałżonka. Dalej już trzeba wykonać dokładnie te same czynności, które opisujemy w powyższych PIĘCIU KROKACH.

Rodzicu – PAMIĘTAJ. Zgłaszając dziecko będziesz zobowiązany uiszczać opłaty na jego dane osobowe i indywidualne konto.

Jesteś uczniem, studentem lub emerytem? Sprawdź jakie przysługują Ci u nas zniżki!

Pamiętamy o osobach, które chcą wesprzeć Stowarzyszenie i klub ale jeszcze się uczą, tzn. ukończyły już 16 lat ale nie mają skończone 23 lata, albo są seniorami (ukończyły 65 lat), dla których proponujemy bonifikaty w opłacie karty Standard w wysokości 50%. Osoby te odsyłamy do tabeli nr 3, chyba że nie chcecie skorzystać z tych ulg, więc odpowiednia będzie tabela nr 1 lub nr 5 (jeśli los rzucił Was i Wasze rodziny gdzieś daleko od ojczyzny). 50% zniżki dotyczą tylko i wyłącznie karty Standard, dla pozostałych kart zniżek nie przewidujemy.