ZAWIADOMIENIE o terminie odbycia Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków

 

Zarząd Stowarzyszenia SOCIOS GÓRNIK z siedzibą w Zabrzu przy ul. Pułaskiego 17 – działając zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. O szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 695), tzw. Tarcza Antykryzysowa oraz na podstawie par. 20 ust. 2 i 3 Statutu Stowarzyszenia – zwołuje na dzień 27 września 2021 r. godz. 18.30 (I termin), względnie w dniu 27 września 2021 r. godz. 18.45 (II termin), w Zabrzu przy ul. Pułaskiego 17 Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Zgromadzenia Członków i powitanie przez Zarząd.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia Członków i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Wybór protokolanta oraz komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy tj. do dnia 31.12.2020 r.– w tym danych finansowych – bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy, według stanu na dzień 31.12.2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie sprawozdawczym oraz z badania bilansu, rachunku zysków i strat i informacji dodatkowej wraz z przedstawieniem rekomendacji Zgromadzeniu Członków o jego przyjęciu i skwitowaniu władz Stowarzyszenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Stowarzyszenia obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres do dnia 31.12.2020 r. oraz uchwały o przyjęciu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności.
8. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej z ich działalności do dnia 31.12.2020 r.
9. Zgłoszenie propozycji kandydatur na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Socios Górnik wraz z krótką autoprezentacją.
10. Podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Socios Górnik.
11. Zgłoszenie propozycji kandydatur na członków Zarządu Stowarzyszenia Socios Górnik wraz z krótką autoprezentacją.
12. Podjęcie uchwały o wyborze członków Zarządu Stowarzyszenia Socios Górnik.
13. Propozycje kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Socios Górnik wraz z krótką autoprezentacją.
14. Podjęcie uchwały o wyborze członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Socios Górnik.
15. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia Socios Górnik.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie Zgromadzenia Członków.

 

Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie Członków jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał o ile uczestniczyć w nim będzie połowa +1 członków uprawnionych do głosowania. W wypadku braku stwierdzenia quorum w podanym terminie, Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w II terminie w dniu 27 września 2020 r. godz. 18.45 i będzie ono skuteczne i wiążące bez względu na liczbę członków w nim uczestniczących.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z postanowieniami Statutu Stowarzyszenia z dniem odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Członków upływa kadencja władz Stowarzyszenia (Zarządu i Komisji Rewizyjnej III kadencji) w związku z czym Walne Zgromadzenie Członków dokona wyboru nowych władz Stowarzyszenia.

 

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, członkom Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze, przy czym czynne prawo wyborcze przysługuje tym członkom Stowarzyszenia, którzy na dzień sporządzenia listy wyborczej posiadają uregulowane wszystkie należności wobec Stowarzyszenia, co dotyczy w szczególności obowiązku posiadania uiszczonych składek członkowskich, zaś bierne prawo wyborcze przysługiwać będzie tym członkom Stowarzyszenia, którzy poza spełnieniem w/w kryterium, posiadają minimum 12 miesięczny okres członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

Informujemy, iż w związku z przygotowaniami do Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Socios Górnik, deklaracje członkowskie potencjalnych nowych członków Stowarzyszenia, złożone po okresie 10.09.2021 r. (ostatnie posiedzenie Zarządu III kadencji), będą rozpatrywane przez nowy Zarząd Stowarzyszenia po jego ukonstytuowaniu się.

 

Ponadto informujemy, iż osoby które nie mogą wziąć osobiście udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, mogą upoważnić innego członka stowarzyszenia do jego reprezentowania na podstawie pisemnego pełnomocnictwa:
Wersja PDF:
Wersja DOC:
ZARZĄD STOWARZYSZENIA SOCIOS GÓRNIK