Statut

Zapoznaj się z tekstem przyjętym na Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia

Statut Socios Górnik-str.1 001

Statut str.2 001

Statut str.3 001

Statut str.5 001

 

Statut Str.6 001

Statut Str.7 001

Statut Str.8 001

Statut Str.9 001

Poprzedni Statut

Statut Stowarzyszenia „Socios Górnik” z siedzibą w Zabrzu
tekst jednolity przyjęty na Zgromadzeniu Założycielskim Stowarzyszenia
w Zabrzu w dniu 27 października 2014r.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Stowarzyszenie pod nazwą „Socios Górnik” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi Klubu Sportowego GÓRNIK ZABRZE S.S.A., zachowaniu jego historii, dbaniu o jego dobre imię, rozwijaniu postaw godnych kibica Górnika Zabrze oraz wspieranie klubu we wszystkich przejawach jego działalności oraz propagowanie idei i celów sportowych, w tym wychowywania społecznego przejawiającego się w zakresie podejmowania działalności o charakterze socjalnym, opiekuńczym, społecznym.

2. Stowarzyszenie używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia  jest miasto Zabrze.

2. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz, na podstawie właściwych przepisów, działa również poza granicami kraju.

3. Działalność Stowarzyszenia poza terenem miasta Zabrze odbywać się musi z zastrzeżeniem realizacji celów statutowych.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 5.

1. Wszystkie zgromadzone przez Stowarzyszenie środki finansowe  będą przeznaczane tylko i wyłącznie na wspieranie klubu Górnik Zabrze S.S.A.

2. Wyjątkiem od zasady określonej w ust. 1 będą koszty ponoszone przez  Stowarzyszenie w związku z jego bieżącą działalnością.

II. CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:
– wspieranie finansowe Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A. poprzez dokapitalizowanie spółki Górnik Zabrze S.S.A., spłatę istniejących zobowiązań wobec wierzycieli tej spółki, bezpośrednie współfinansowanie projektów klubu wcześniej zaakceptowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
– wprowadzenie systemu zarządzania klubem, w którym kibice mają wpływ na jego działalność i funkcjonowanie,
– popularyzowanie marki „Górnik” Zabrze,
– działanie mające wpływ na politykę informacyjną Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.,
– promowanie współpracy klubu z organami administracji rządowej i samorządowej,
– popularyzowanie wiedzy o historii Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.,
– współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców w Polsce i na świecie,
– prowadzenie szeroko pojętej działalności wspierającej i integrującej środowiska związane,
z Klubem „Górnik” Zabrze S.S.A.,
– wspieranie działań związanych z popularyzacją sportu wśród dzieci i młodzieży.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
– gromadzenie środków finansowych poprzez zbiórki publiczne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, jak również w postaci darowizn od osób fizycznych i prawnych, spadków oraz z uiszczanych przez członków Stowarzyszenia składek członkowskich,
– organizowanie akcji marketingowych,
– budowanie wizerunku Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A. w Polsce i na świecie,
– skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia, a tym samym rozwoju Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.,
– zaangażowanie osobiste członków Stowarzyszenia i podejmowanie przez nich szeroko pojętych działań  marketingowych promujących cele Stowarzyszenia,
– wspieranie działań  Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.,
– współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami kibiców.

III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających.

§ 9.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży poprawnie wypełnioną deklarację członkowską, zaakceptuje cele
i zasady określone w przedmiotowym statucie, oraz zobowiąże się do opłacania składek w wysokości i terminie określonym przez Zarząd Stowarzyszenia. Osoby w wieku poniżej 18 roku życia, mogą należeć do Stowarzyszenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001. 79.855 z późn.zm.).

2. Członkami Stowarzyszenia na identycznych zasadach jak obywatele RP mogą być również cudzoziemcy.

3. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi, bez prawa do głosu podczas Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia oraz bez możliwości kandydowania do władz Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej i przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

2. Odmowa przyznania członkostwa wymaga pisemnego uzasadnienia i doręczenia jej kandydatowi w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały (za datę doręczenia uważa się datę wysłania przesyłki listem poleconym na wskazany adres). Kandydat, który otrzymał pisemne uzasadnienie odmowy przyznania mu członkostwa w Stowarzyszeniu – może zaskarżyć tę uchwałę do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały. Walne Zgromadzenie podejmuje ostateczną uchwałę o przyznaniu członkostwa na najbliższym posiedzeniu.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

1. regularnie i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

2. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,

3. zabiegać o poparcie opinii społecznej dla działań Stowarzyszenia,

4. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

5. regularnie opłacać składki.

§ 12.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, przy czym prawo to przysługuje tym członkom Stowarzyszenia, którzy na dzień sporządzenia listy wyborczej posiadają uregulowane wszystkie należności wobec Stowarzyszenia, co dotyczy w szczególności obowiązku posiadania uiszczonych składek członkowskich,

2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

3.  posiadać  Kartę członkowską,

4. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13.

1. Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, które podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.

3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym, wymienionych w  § 12 ust. 2-4.

§ 14.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2. wykluczenie przez uchwałę Zarządu podjętą większością 2/3 głosów:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) za nieopłacanie  składki członkowskiej przez okres 12 miesięcy,
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 2 lit. A,

3.  automatyczne skreślenie w wypadku nieopłacania składki przez okres 18 miesięcy,

4. automatyczne skreślenie w wypadku określonym w § 26 ust. 2 niniejszego Statutu,

5. śmierć członka.

§ 15.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna. Tryb podejmowania uchwały, sposób odwołania i podejmowania decyzji oraz zachowanie terminów określa się stosownie do postanowień § 10 ust.2.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16.

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§ 17.

Wszyscy członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej działają społecznie i za swą działalność w Stowarzyszeniu nie pobierają żadnych gratyfikacji ani w formie pieniężnej, ani w żadnej innej.

§ 18.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 19.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności nie mniej niż połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 20.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 członków Komisji Rewizyjnej lub 1/10 Członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Zarząd o planowanym  Zgromadzeniu Członków powiadamia pisemnie lub ogłoszeniem na oficjalnej stronie internetowej, wpisując w jego treść termin, miejsce i propozycje porządku obrad, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

4. Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał, o ile uczestniczy w nim co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania. Wskazany przez Zarząd w zawiadomieniu termin i godzina rozpoczęcia zebrania jest traktowany jako termin pierwszy, w stosunku do którego obowiązuje konieczność zebrania odpowiedniej ilości członków. W wypadku braku możliwości odbycia Zgromadzenia Członków we wskazanym, pierwszym terminie – Prezes Zarządu zarządza odbycie Zgromadzenia w terminie drugim, następującym nie wcześniej niż w godzinę po upływie terminu odbycia Zgromadzenia wskazanym w pierwotnym zawiadomieniu. Walne  Zgromadzenie Członków odbyte w terminie drugim ważne jest bez względu na liczbę Członków biorących w nim udział i zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

§ 21.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, członkowie wspierający z głosem doradczym oraz zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia goście.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4. udzielanie absolutorium z wykonywanych przez Zarząd obowiązków,

5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6. uchwalanie zmian Statutu,

7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

8. rozpatrywanie odwołań  wniesionych przez członków Stowarzyszenia od uchwał Zarządu,

9. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność organów Stowarzyszenia.

§ 23.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.

2.Podjęcie uchwały o zmianie Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

3. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności połowy członków nie obowiązuje.

4. Każdemu zwyczajnemu członkowi przysługuje jeden głos podczas głosowania.

§ 24.

1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenia decyduje o liczbie członków zarządu na początku każdej dwuletniej kadencji Zarządu Stowarzyszenia.

2. Zarząd składa się z Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Sekretarza oraz pozostałych członków, których liczba ustalona jest według zapisów ust.1.

3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, pozostałe funkcje w Zarządzie Stowarzyszenia określa wewnętrznie Zarząd.
4. W sprawach nie związanych ze zobowiązaniami majątkowymi Stowarzyszenie jest reprezentowane przez dwóch członków zarządu działających wspólnie.

5. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach finansowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych  upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie wraz dwoma członkami Zarządu.
W przypadku niemożności prowadzenia działań przez Prezesa Zarządu wskutek np. długotrwałej choroby (lub innych czynników), upoważnioną osobą do w/w działań jest jego zastępca.
6. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.

7. Zarząd ma prawo w trakcie kadencji w miejsce ustępujących członków uzupełnić swój skład w liczbie nie większej niż 1/3 członków wybranych  z listy rezerwowej, tj. spośród osób które z powodu mniejszej ilości głosów uzyskanych podczas wyborów nie  zostały członkami Zarządu. W przypadku braku listy rezerwowej Zarząd może uzupełnić swój skład o dowolne osoby pod warunkiem, że są one członkami Stowarzyszenia.

§ 25.

Członkowie Władz Stowarzyszenia nie mogą być zatrudnieni na umowę o pracę jak również na podstawie umów cywilnoprawnych w spółce „Górnik” Zabrze S.S.A. za wyjątkiem pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej w/w spółki.

§ 26.

1. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej „Górnik” Zabrze S.S.A., członek Władz Stowarzyszenia będzie pełnił funkcję w Radzie Nadzorczej nieodpłatnie. Jeśli natomiast regulamin wspomnianej Rady Nadzorczej nie będzie zezwalał na nieodpłatne pełnienie tej funkcji, osoba taka jest zobligowana do dobrowolnego zrzeczenia  się należnych gratyfikacji.

2. W przypadku postępowania sprzecznego z postanowieniami ust. 1 członek władz stowarzyszenia zostaje wykluczony ze Stowarzyszenia  i skreślony z listy jego członków. Traci również rekomendację Stowarzyszenia na jego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej „Górnik” Zabrze S.S.A., jeśli taką rekomendację posiadał.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu należy:

1. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Stowarzyszeniu,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

5. wykluczanie członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w Statucie,

6. uzupełnianie składu Rady Programowej Stowarzyszenia w trakcie trwania jej kadencji
w liczbie nie większej niż połowa jej składu,

7. ustalanie wysokości składek członkowskich i terminów ich uiszczania.

§ 28.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Komisja rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo w trakcie kadencji w miejsce ustępujących członków uzupełnić swój skład w ilości nie większej niż 1/3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia.

§ 29.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,

2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 30.

1. W Stowarzyszeniu może działać z głosem doradczym Rada Programowa w ilości minimum 3 członków.

2. Ustanowienia oraz wyboru członków Rady Programowej dokonywać będzie Zarząd Stowarzyszenia.

3. Członkiem Rady Programowej nie musi być członek Stowarzyszenia.

4. Do kompetencji Rady Programowej należy współdziałanie z Zarządem we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, opiniowanie zgłoszonych mu projektów uchwał Zarządu, opiniowanie podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw, jak również prawo do wskazywania Zarządowi swoich propozycji i rozwiązań w przedmiocie działania Stowarzyszenia.

 

 

V. MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.

§ 31.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów.

2. Składki członkowskie ustalane i pobierane są przez Zarząd Stowarzyszenia, który sprawuje nadzór nad ich terminowym opłacaniem  przez Członków.

§ 32.

1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

2. Do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach finansowych oraz zaciągania zobowiązań majątkowych  upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie wraz dwoma członkami Zarządu.
W przypadku niemożności prowadzenia działań przez Prezesa Zarządu wskutek np. długotrwałej choroby (lub innych czynników), upoważnioną osobą do w/w działań jest jego zastępca.

3. Stowarzyszenie nie może pod żadnym warunkiem zaciągać zobowiązań kredytowych.

§ 33.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami Prawa o stowarzyszeniach.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia. W wypadku podjęcia przez Stowarzyszenie decyzji o likwidacji, likwidatorami pozostają członkowie Zarządu. W wypadku podjęcia decyzji o likwidacji Stowarzyszenia przez Sąd, likwidator Stowarzyszenia zostaje wskazany przez organ wydający tę decyzję.

3. W przypadku, gdy likwidatorami będą członkowie Stowarzyszenia, jego majątek powinien w miarę możliwości zostać przekazany do Klubu „Górnik” Zabrze S.S.A.

§ 34.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. 2001. 79.855 z późn.zm.)